Nyheter


Alla gymnasieelever får möjlighet att läsa programmering

Skolverket har beslutat att alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska ha möjlighet att läsa programmering. Befintliga kurser har reviderats för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov.

Nya ämnesplaner från 1 augusti 2017

Kursen programmering 1 breddas och läggs in i alla programfördjupningar. Kursen datalogi ändras till programmering 3 och kursen industriell programmering ersätts av tillämpad programmering.

För att kunskaperna ska bli så användbara som möjligt, införs det nya ämnet tillämpad programmering, som ska kunna koppla ihop programmering med programmets karaktär. Tillämpad programmering ska nu ingå i alla programfördjupningar.

Förändringar kommer också att göras i ämnena webbteknik, datalagring, gränssnittsdesign och mjukvarudesign.

Fjärde året

Ett fjärde tekniskt år som bygger på teknikprogrammet har införts i gymnasieskolan som en fristående utbildning. Utbildningen är riksrekryterande och leder till gymnasieingenjörsexamen.

Behörig till utbildningen är den som har gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdiga kunskaper. Utbildningen måste påbörjas terminen efter den studerande avslutat teknikprogrammet eller motsvarande utbildning, eller senast det kalenderår som hen fyller 22 år.

Det fjärde året ska omfatta 900 gymnasiepoäng och kommer att vara indelat i nationella profiler, inriktade mot olika teknikområden:

  • design och produktutveckling
  • informationsteknik
  • produktionsteknik
  • samhällsbyggande

Ändringarna i skollagen tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2015.

Från och med höstterminen 2018 ska eleven ha godkända betyg från motsvarande inriktningskurser på teknikprogrammet, eller läst in motsvarande kurser på annat sätt, för att vara behörig.


Förlängd försöksverksamhet för riksrekryterande spetsutbildningar

Försöksverksamheten med spetsutbildningar i gymnasieskolan ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora.

Eleverna får möjlighet att läsa kurser vid universitet eller högskola parallellt med sina gymnasiestudier.

Elever från hela landet kan söka till spetsutbildningarna på samma villkor.

Sista antagning är hösten 2021.